بازیابی طیف نوترون با استفاده از کد MCNPX و الگوریتم تکرار کد SAND-II

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر

2 دانشجوی دکتری، گروه فیزیک، دانشگاه پیام نور، تهران، تهران، ایران

3 استاد، گروه فیزیک، دانشگاه پیام نور، تهران، تهران، ایران

چکیده

در استفاده از چشمه نوترونی برای کاربردهای مختلف دانستن طیف این چشمه بسیار مهم است. یکی از روش های رایج برای اندازه گیری طیف انرژی نوترون روش فعال سازی پولک های آستانه‌ای و استفاده از کدهای بازیابی طیف نظیر SAND-II است. از محدودیت های این کد این است که هندسه چشمه و محیط آزمایش پرتوگیری پولک‌ها در آن قابل تعریف نیست. در این مطالعه، برای حذف این محدودیت ها، با استفاده از ترکیب الگوریتم تکرار موجود در کد SAND-II و کد MCNPX یک کد جدید معرفی شده است. هندسه کامل محیط آزمایش پرتوگیری شامل هندسه پولک و چشمه می‌تواند به وسیله کد MCNPXشبیه سازی شود. در کد پیشنهادی از الگوریتم تکرار اصلاح شده موجود در کد SAND-II بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که نحوه چینش پولک ها مقابل چشمه نوترونی در مقدار فعالیت اشباع ایجاد شده در آن‌ها مؤثر است. همچنین با استفاده از اطلاعات به دست آمده توسط کد پیشنهادی ما، طیف بازیابی شده توسط این کد توافق خوبی با دیگر روش های بازیابی طیف نوترون دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Neutron unfolding using MCNPX code and SAND-II algorithm

نویسندگان [English]

  • Ablofazl Heydarzadeh 2
  • Saeed Mohammadi 3
2 PNU
3 PNU
چکیده [English]

Neutron spectroscopy is very important in development of neutron applications. The most commonly used method to measure the neutron energy spectrum is the threshold foil activation method and using an unfolding code such as SAND-II code. The main limitation of this code is that the geometry of the source and measurement setup could not define in the code. In this study, to eliminate this limitation, a new unfolding code has been developed by iterative algorithm in SAND-II and MCNPX code. The full geometry of the measurement setup including the source and foil can be simulated by MCNPX code. In the proposed code, the modified iteration algorithm used in SAND-II is used. The results of the research show that the arrangement of foils in front of the neutron source is effective in the amount of saturation activities of them. Also, using the information obtained by our proposed code, the spectrum unfolded by this code has a good agreement with other neutron spectrum unfolding methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neutron spectroscopy
  • SAND-II code
  • MCNPX code