دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، آذر 1396، صفحه 1-50 
بازیابی طیف نوترون با استفاده از کد MCNPX و الگوریتم تکرار کد SAND-II

صفحه 1-9

یاسر کاسه ساز؛ ابوالفضل حیدر زاده؛ سعید محمدی


ارزیابی دوز سرنشین در بازرسی پرتو ایکس دو انرژی خودرو با استفاده از اندازه‌گیری تجربی در فانتوم معادل انسان راندو

صفحه 10-18

سید محمد هاشمی نژاد؛ محمد مهدی مجرد کاهانی؛ حسین جعفری؛ حمید شفایی دوک؛ مرتضی آذربادگان؛ سمانه هاشمی


بررسی نقش آلاینده ها و دمای بازپخت درLiF:Mg,Cu,P

صفحه 34-41

اکرم یحیی آبادی؛ فلامرز ترک‌زاده؛ داریوش رضایی اوچبلاغ