بررسی نقش آلاینده ها و دمای بازپخت درLiF:Mg,Cu,P

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی، سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، پژوهشکده کاربرد پرتوها

3 عضو هیات علمی دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی امیر کبیر

چکیده

یکی از مهمترین ماده های معادل بافت که امروزه کاربرد گسترده ای در دزیمتری ترمولومینسانس دارد، LiF:Mg,Cu,P است. حساسیت این ماده با غلظت آلاینده ها و کم یا اضافه کردن هر یک از آنها تغییر می کند. لذا در این مطالعه، ماده ترمولومینسانس LiF با آلاینده های منیزیم، مس و فسفر به صورت پودر تهیه شد و حساسیت آن به دمای بازپخت در گستره °C400-240 به مدت 10 دقیقه مورد بررسی قرار گرفت. مشخص شد که با افزایش دمای بازپخت شدت ترمولومینسانس نسبت به دمای استاندارد °C 240 کاهش می یابد. همچنین، غلظت بهینه آلاینده مس و نقش آلاینده های منیزیم، مس و فسفر در دزیمتر LiF:Mg,Cu,P بررسی شد. نتایج نشان داد که با افزایش یافتن غلظت مس پاسخ دزیمتر تا 0/05 مول درصد افزایش و سپس کاهش می یابد. همچنین مشاهده شد که حضور سه آلاینده منیزیم، مس و فسفر در کنار یکدیگر به منظور کاهش دادن مراکز رقیب و افزایش دادن بازده ترمولومینسانس ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the role of dopants and annealing temperature in LiF:Mg,Cu,P

نویسندگان [English]

  • akram yahyaabadi 1
  • Falamarz Torkzadeh 2
  • dariush Rezaeyochbelagh 3
2 Atom Energy Organization of Iran, Nuclear Science and Technology Research Institute, Avenue North Kargar, Tehran, Iran, PO Box 14395-836
3 Nuclear Engineering & Physics Department, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

The LiF:Mg,Cu,P thermoluminesence dosimeter (TLD) is a tissue equivalent material with high sensitivity. This dosimeter is widely utilized in thermolumincence (TL) dosimetry. The TL sensitivity of LiF:Mg,Cu,P are affected by changes in the dopant concentrations. In this study, LiF thermoluminescent materials with Mg, Cu and P dopants were prepared in powder form and their sensitivities were examined to different annealing temperatures within 240-400 °C for 10 min. It was found that thermoluminescence intensity decreases with increasing annealing temperature. Also, the optimum concentration of the Cu and the role of the dopants in the LiF:Mg,Cu,Ag material were investigated. TL intensities have an increasing trend with increasing Cu concentration to 0.05 mol% and then reduce. The results of this study indicate that the each of the three dopants Mg, Cu and P appears to play a role in the presence of each other for the decreasing competitor centers and enhancing thermoluminescent sensitivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thermoluminescence Intensity
  • Dose
  • Anneal
  • Dosimetr
  • Dopant