دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1-56 
استفاده از روش نوترون رادیوگرافی برای تشخیص نقوش و آسیب‌های کوزة باستانی سمیران در راکتور تحقیقاتی تهران

صفحه 22-30

امیر موافقی؛ محمدحسین چوپان دستجردی؛ بهروز رکرک؛ عفت یاحقی؛ عیسی نگهدارزاده؛ ابوالفضل کشاورز خانی؛ آرش ضیا آبادی


شبیه سازی آشکارساز اتاقک یونش پرتابل برای اندازه‌گیری شدت انرژی ناشی از پرتوهای یونیزان کم انرژی

صفحه 31-38

حسین دولت آبادی؛ محمد افشار؛ سید محمد هاشمی نژاد اشرفی؛ میثم مژدی؛ مهدی نصری