بررسی، تحلیل و شبیه‌سازی تکفام‌سازی طیف انرژی بتای گسیلی از چشمه 90Sr/90Y با استفاده از میدان مغناطیسی یک حلقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

در این تحقیق، چشمه بتازای 90Sr/90Y مورد بررسی قرار گرفته است که چگونه می‌توان با استفاده از میدان مغناطیسی حاصل از یک حلقه حامل جریان، آن را تکفام نمود. سپس با توجه به انحراف الکترون در میدان مغناطیسی، طیف انرژی خروجی از پنجره خروجی حلقه حامل جریان، با استفاده از کد شبیه‌ساز مونت‌کارلو MCNP به دست آمده است.
در این تحقیق، چشمه بتازای 90Sr/90Y مورد بررسی قرار گرفته است که چگونه می‌توان با استفاده از میدان مغناطیسی حاصل از یک حلقه حامل جریان، آن را تکفام نمود. سپس با توجه به انحراف الکترون در میدان مغناطیسی، طیف انرژی خروجی از پنجره خروجی حلقه حامل جریان، با استفاده از کد شبیه‌ساز مونت‌کارلو MCNP به دست آمده است.
در این تحقیق، چشمه بتازای 90Sr/90Y مورد بررسی قرار گرفته است که چگونه می‌توان با استفاده از میدان مغناطیسی حاصل از یک حلقه حامل جریان، آن را تکفام نمود. سپس با توجه به انحراف الکترون در میدان مغناطیسی، طیف انرژی خروجی از پنجره خروجی حلقه حامل جریان، با استفاده از کد شبیه‌ساز مونت‌کارلو MCNP به دست آمده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation, analyzing and simulation of single energy making of continues spectrum of beta particle of 90Sr/90Y by using magnetic field of coil

نویسنده [English]

  • Davood Rahi 1
چکیده [English]

In this research, the beta source of 90Sr/90Y has been investigated. In this paper, the way of single energy making of continuous spectrum of beta particle has been investigated by using magnetic field of a coil. Then, by considering the deviation of electron in magnetic field, energy spectrum of electron from output window has been obtained by MCNP code.In this research, the beta source of 90Sr/90Y has been investigated. In this paper, the way of single energy making of continuous spectrum of beta particle has been investigated by using magnetic field of a coil. Then, by considering the deviation of electron in magnetic field, energy spectrum of electron from output window has been obtained by MCNP code.In this research, the beta source of 90Sr/90Y has been investigated. In this paper, the way of single energy making of continuous spectrum of beta particle has been investigated by using magnetic field of a coil. Then, by considering the deviation of electron in magnetic field, energy spectrum of electron from output window has been obtained by MCNP code.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magnetic field
  • Beta source
  • Single energy making
  • MCNP