نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. محاسبه برد توقف ذرات باردار شتابدار نسبیتی در گداخت لیزری به محصورسازی لختی (ICF) طبق مدل تجمعی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 48-59

بابک مالکی نیا؛ آزاده حقیقت زاده؛ سجاد پایون