نویسنده = محمد رضا پهلوانی
بررسی خصوصیات هسته های تغییر شکل یافته سنگین با استفاده از مدل توماس فرمی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 12-17

محمد رضا پهلوانی؛ حامد بابازاده


آهنگ واپاشی بتا در 12Be

دوره 1، شماره 3، اسفند 1393، صفحه 23-28

سید مهدی میرفتحی؛ محمد رضا پهلوانی