نویسنده = رضا پورایمانی
تعیین پارامتر‌های رادیولوژیکی سنگ‌های آذرین منطقه الوند همدان

دوره 4، شماره 2، تیر 1396، صفحه 1-11

رضا پورایمانی؛ سید محسن مرتضوی شاهرودی؛ راحله قهری


تعیین درجه خلوص آب سنگین با استفاده از روش PGNAA

دوره 2، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 36-42

رضا پورایمانی؛ خاتون عباس نژاد


بررسی افزایش مقدار T2O در فرایند غنی سازی D2O

دوره 2، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 25-33

رضا پورایمانی؛ مهرداد اقا محمدی