کلیدواژه‌ها = پردازش تصویر
استفاده از روش نوترون رادیوگرافی برای تشخیص نقوش و آسیب‌های کوزة باستانی سمیران در راکتور تحقیقاتی تهران

دوره 4، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 22-30

امیر موافقی؛ محمدحسین چوپان دستجردی؛ بهروز رکرک؛ عفت یاحقی؛ عیسی نگهدارزاده؛ ابوالفضل کشاورز خانی؛ آرش ضیا آبادی


به سازی تصاویر ماموگرافی با استفاده از تبدیل موجک

دوره 1، شماره 2، آذر 1393، صفحه 53-60

فاطمه مجیدی؛ علی محمد لطیف؛ جمیله ملکوتی؛ حامد کسایی