شبیه سازی آشکارساز اتاقک یونش پرتابل برای اندازه‌گیری شدت انرژی ناشی از پرتوهای یونیزان کم انرژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Physics Department, School of Sciences, Payame Noor University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 گروه فیزیک، دانشگاه علوم تحقیقات پیشرفته کرمان، کرمان

3 گروه فیزیک،دانشگاه علوم تحقیقات دانشگاه آزاد، تهران

4 گروه فیزیک،دانشگاه سمنان،سمنان

5 گروه مهندسی هسته ای، دانشکده علوم و فناوری های نوین، دانشگاه اصفهان

چکیده

یکی از مهمترین تجهیزات مورد نیاز جهت ورود به مشاغل پرتویی و به ویژه کار با پرتوهای یوننده، استفاده از تجهیزات اندازه گیری محیطی می باشد. در این مقاله برای شبیه‌سازی اتاقک یونش محیطی از نرم افزار گارفیلد استفاده شده است که این نرم افزار از ترکیب چند برنامه برای محاسبه‌ی میدان الکتریکی، مشخصات انتقال الکترون و تعیین مسیر یونیزاسیون در آشکارساز، تشکیل شده-است. اتاقک یونش مورد نظر با هندسه‌ی استوانه‌ای به صورت بسته حاوی هوا در فشار یک اتمسفر به حجم حدود cm3 30 طراحی شده است. الکترود مرکزی از جنس تنگستن با روکش طلا و دیواره از جنس پلاستیک هادی C552، به ضخامت انباشت که در آن شرایط تعادل الکترونی برقرار است، شبیه سازی شده است. ولتاژ اشباع اتاقک یونش 250ولت وقطر آند آن 100میکرومتر و جریان خروجی آشکارساز 200نانوآمپر می‌باشد. اتاقک یونش با هندسه استوانه‌ای، سریع‌تر و در جریان پایین‌تری به اشباع می‌رسد و بازده جمع‌آوری بار واحد را تولید می‌کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and simulation ion chamber to measure the energy intensity of low energy ionizing radiation

نویسندگان [English]

  • hossein dowlatabadi 1
  • mohammad afshar 2
  • seyed mohammad hashemi nezhad ashrafi 3
  • meysam mazhdi 4
  • mahdi nasri nasrabadi 5
1 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور مشهد، مشهد
2 department of Physics, Kerman University of Advanced Studies in Advanced Technology, Kerman
3 Azad science and research university, Tehran
4 PhD Physics, Semnan university, Semnan
5 Department of Nuclear Engineering, Faculty Advanced Sciences and Technologies, University of Isfahan
چکیده [English]

The use of environmental measuring equipment is one of the most important equipment needed to work with ionization radiation. Garfield software has been used to simulate an environmental ion chamber. This software consists of a combination of several programs for calculating the electric field, electron transfer characteristics and determining the path of ionization in the detector. The ion chamber is designed with a cylindrical geometry with air medium at atmospheric pressure and Sensitive volume 30 cm3. Material used for anode are tungsten with gold coated. The wall of the ion chamber used C552 to the thickness of the accumulation in which the electron balance condition is established is simulated. The saturation voltage of the ion chamber is 250 V and the anode diameter is 100 μm and the output current of the detector is 200 Nano amperes. The ion chamber with cylindrical geometry is faster and lower in saturation and produces the unit load.

کلیدواژه‌ها [English]

  • survey meters
  • ion chamber
  • Garfield