نمایه نویسندگان

ا

 • اشتری، پرویز بهینه سازی سنتز رادیوداروی ید-131 محبوس در نانو ذرات مغناطیسی سیلیکا [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 47-53]
 • اشکور خدابخشی، قربان بررسی مواد افزودنی به بتن جهت بهبود نقش حفاظتی آن در برابر تابش نوترونی با استفاده از کد MCNPX [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 1-7]

ب

 • باغبان، غنچه مدل‌سازی عددی کانال‌های خنک‌کننده راکتور VVER1000 در حالت گذرای دبی ورودی به قلب [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 27-37]
 • باقری، سمیه طراحی نوترونیک مجتمع جدید سوخت کنترلی ویژه تست سوخت میله‌ای با غنای 5-3% در راکتور تحقیقاتی تهران [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 1-15]
 • باهنر، مجید مدل‌سازی عددی کانال‌های خنک‌کننده راکتور VVER1000 در حالت گذرای دبی ورودی به قلب [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 27-37]
 • بخشی، نعمت الله بررسی مواد افزودنی به بتن جهت بهبود نقش حفاظتی آن در برابر تابش نوترونی با استفاده از کد MCNPX [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 1-7]

پ

 • پیر جمادی، حسین طراحی واسط گرافیکی و فیلتر کننده برای شبیه ساز PF [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 61-67]
 • پرهمت، محمد هادی شبیه سازی حالت پایای راکتور بوشهر با استفاده از کد PARCS و کتابخانه PMAXS [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 9-15]
 • پهلوانی، محمد رضا آهنگ واپاشی بتا در 12Be [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 23-28]
 • پور ایمانی، رضا محاسبه و ساخت کندکننده چند منظوره با چشمه نوترونی Am- Be [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 25-34]

ت

 • تقی پور نیار، پریسا اندازه‌گیری پس‌پراکندگی گامای MeV 662/0 از ضخامت‌های مختلف حفاظ‌های سربی، آلومینیومی و آهنی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 15-22]

ج

 • جعفری، سکینه مدل ابرشاره تعمیم یافته در محاسبه پارامتر چگالی ترازهای هسته ای [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 17-23]

ح

 • حداد، کمال شبیه سازی حالت پایای راکتور بوشهر با استفاده از کد PARCS و کتابخانه PMAXS [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 9-15]
 • حسینی پور، خلیل شبیه سازی حالت پایای راکتور بوشهر با استفاده از کد PARCS و کتابخانه PMAXS [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 9-15]
 • حسنوند، محمد بهینه سازی سنتز رادیوداروی ید-131 محبوس در نانو ذرات مغناطیسی سیلیکا [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 47-53]
 • حمیدی، سعید محاسبه و ساخت کندکننده چند منظوره با چشمه نوترونی Am- Be [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 25-34]
 • حمدی پور، محمد بررسی اثر کندسازی آب، پلی اتیلن و گرافیت روی نوترون حاصل از چشمه آمرسیوم - بریلیوم با اندازه گیری فعالیت نمونه های تابش داده شده [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 35-40]

خ

 • خلفی، حسین طراحی نوترونیک مجتمع جدید سوخت کنترلی ویژه تست سوخت میله‌ای با غنای 5-3% در راکتور تحقیقاتی تهران [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 1-15]
 • خوشبین فر، سهیل کاربرد تابع توزیع ویبال در مطالعه توزیع عمقی سزیوم-137 [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 35-45]

ذ

 • ذوالفقارپور، فرهاد اندازه‌گیری پس‌پراکندگی گامای MeV 662/0 از ضخامت‌های مختلف حفاظ‌های سربی، آلومینیومی و آهنی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 15-22]

ر

 • رادپور، مجید بهینه سازی سنتز رادیوداروی ید-131 محبوس در نانو ذرات مغناطیسی سیلیکا [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 47-53]
 • رازقندی، سمیرا مقایسه تاثیر دو ترکیب هدف- فیلتر مختلف در میزان دوز جذبی پستان در ماموگرافی و بررسی عوامل موثر بر آن به کمک کد MCNPX [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 1-7]
 • رجبی، حسین بررسی تغییرهای کیفیت تصاویر اسپکت قلب با افزایش مجازی تعداد نماها، مطالعه ای با استفاده از شبیه سازی مونت‌کارلو [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 17-26]
 • رجبی، علی اکبر امکان سنجی تجربی و تئوری استفاده از اتاق درمان موجود در راکتور تحقیقاتی تهران در نوترون درمانی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 8-14]
 • رحیمی، محمد بهینه سازی سنتز رادیوداروی ید-131 محبوس در نانو ذرات مغناطیسی سیلیکا [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 47-53]
 • رحمانی، فائزه طراحی اتاق درمان BNCT با استفاده از شتاب‌دهنده الکترون 20 MeV [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 39-52]
 • رضایی، مریم بررسی تغییرهای کیفیت تصاویر اسپکت قلب با افزایش مجازی تعداد نماها، مطالعه ای با استفاده از شبیه سازی مونت‌کارلو [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 17-26]
 • رضایی اوچبلاغ، داریوش بررسی مواد افزودنی به بتن جهت بهبود نقش حفاظتی آن در برابر تابش نوترونی با استفاده از کد MCNPX [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 1-7]

س

 • سعادتی نیاری، مقصود شناسایی درصد فراوانی مس موجود در خاک معدن سونگون اهر با استفاده از آنالیز فعالسازی نوترونی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 29-34]
 • سلطانی، مهدی مدل ابرشاره تعمیم یافته در محاسبه پارامتر چگالی ترازهای هسته ای [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 17-23]
 • سلیمانی‌نیا، معصومه طراحی اتاق درمان BNCT با استفاده از شتاب‌دهنده الکترون 20 MeV [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 39-52]

ش

 • شایسته، محسن مدل‌سازی عددی کانال‌های خنک‌کننده راکتور VVER1000 در حالت گذرای دبی ورودی به قلب [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 27-37]
 • شیرانی، بایک طراحی واسط گرافیکی و فیلتر کننده برای شبیه ساز PF [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 61-67]

ص

 • صادقپور، هدا شبیه سازی حالت پایای راکتور بوشهر با استفاده از کد PARCS و کتابخانه PMAXS [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 9-15]

ع

 • عباس نژاد، خاتون محاسبه و ساخت کندکننده چند منظوره با چشمه نوترونی Am- Be [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 25-34]
 • عسگری، محمد علی بررسی تغییرهای کیفیت تصاویر اسپکت قلب با افزایش مجازی تعداد نماها، مطالعه ای با استفاده از شبیه سازی مونت‌کارلو [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 17-26]
 • عظیم خانی، سارا اندازه‌گیری پس‌پراکندگی گامای MeV 662/0 از ضخامت‌های مختلف حفاظ‌های سربی، آلومینیومی و آهنی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 15-22]
 • علیرضاپور، بهروز بهینه سازی سنتز رادیوداروی ید-131 محبوس در نانو ذرات مغناطیسی سیلیکا [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 47-53]

غ

 • غائبی، میثم شناسایی درصد فراوانی مس موجود در خاک معدن سونگون اهر با استفاده از آنالیز فعالسازی نوترونی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 29-34]

ف

 • فقیهی، فرشاد شبیه سازی حالت پایای راکتور بوشهر با استفاده از کد PARCS و کتابخانه PMAXS [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 9-15]

ک

 • کاسه ساز، یاسر امکان سنجی تجربی و تئوری استفاده از اتاق درمان موجود در راکتور تحقیقاتی تهران در نوترون درمانی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 8-14]
 • کسایی، حامد به سازی تصاویر ماموگرافی با استفاده از تبدیل موجک [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 53-60]
 • کشاورزی، فاطمه بهینه سازی سنتز رادیوداروی ید-131 محبوس در نانو ذرات مغناطیسی سیلیکا [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 47-53]

گ

 • گلشنیان، محدثه امکان سنجی تجربی و تئوری استفاده از اتاق درمان موجود در راکتور تحقیقاتی تهران در نوترون درمانی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 8-14]

ل

 • لطیف، علی محمد به سازی تصاویر ماموگرافی با استفاده از تبدیل موجک [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 53-60]

م

 • مجیدی، فاطمه به سازی تصاویر ماموگرافی با استفاده از تبدیل موجک [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 53-60]
 • محبی نژاد، محسن طراحی واسط گرافیکی و فیلتر کننده برای شبیه ساز PF [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 61-67]
 • مرادپور، بهراد بررسی اثر کندسازی آب، پلی اتیلن و گرافیت روی نوترون حاصل از چشمه آمرسیوم - بریلیوم با اندازه گیری فعالیت نمونه های تابش داده شده [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 35-40]
 • میرفتحی، سید مهدی آهنگ واپاشی بتا در 12Be [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 23-28]
 • میروکیلی، سید محمد طراحی نوترونیک مجتمع جدید سوخت کنترلی ویژه تست سوخت میله‌ای با غنای 5-3% در راکتور تحقیقاتی تهران [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 1-15]
 • ملکوتی، جمیله به سازی تصاویر ماموگرافی با استفاده از تبدیل موجک [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 53-60]
 • مولوی، علی اصغر مقایسه تاثیر دو ترکیب هدف- فیلتر مختلف در میزان دوز جذبی پستان در ماموگرافی و بررسی عوامل موثر بر آن به کمک کد MCNPX [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 1-7]

ن

 • ناصری، پوریا کاربرد تابع توزیع ویبال در مطالعه توزیع عمقی سزیوم-137 [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 35-45]
 • نیکوصفت، محمد اندازه‌گیری پس‌پراکندگی گامای MeV 662/0 از ضخامت‌های مختلف حفاظ‌های سربی، آلومینیومی و آهنی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 15-22]